Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice !

Od 4 marca 2019 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do klas I szkół podstawowych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 7 lat, zamieszkałe w Słupsku. O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2019 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.


Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

  1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;

  2. kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności;

  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna

  4. kandydat jest objęty pieczą zastępczą;

  5. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;

  6. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej;

  7. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku;

  8. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;

  9. kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki.W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.


Rekrutacja ID: 133; Wersja: 20.120.307.1926 Harmonogram ID: 0;