Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 170/E/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słup
sk, ustalono czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.


Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych

1.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych.

2 marca 2020 r.

(godz.8.00)

2.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa

od 2marca 2020 r.

(godz.13.00)

do23 marca 2020 r.

(godz.16.00)

3.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 2marca 2020 r.

(godz.14.00)

do 13 marca 2020 r.

(godz.16.00)

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

doSzkoły Podstawowej nr 8

16marca 2020 r.

20marca 2020 r.

BasenSOSiR

doZespołu Szkół Sportowych

SportowaSzkoła Podstawowa

16marca 2020 r.

20marca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

23marca 2020 r.

(godz.12.00)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

od24 marca 2020 r.

do 6kwietnia 2020 r.

7.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6kwietnia 2020 r.

(godz.12.00)

8.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 6kwietnia 2020 r.

(godz.12.00)

do15 kwietnia 2020 r.

(godz.10.00)

9.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15kwietnia 2020 r.

(godz.12.00)

10.

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od15 kwietnia 2020 r.


Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych


11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

16 kwietnia 2020 r.

(godz. 12.00)


12.

Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od 17 kwietnia 2020 r.

(godz. 8.00)

do 27 czerwca 2020 r.

(godz. 12.00)

13.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).

od17 kwietnia 2020 r.

(godz.9.00)

do27 czerwca 2020 r.

(godz.16.00)

14.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29czerwca 2020 r.

(godz.12.00)

15.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od30 czerwca 2020 r.

(godz.8.00)

do 8lipca 2020 r.

(godz.16.00)

16.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

9lipca 2020 r.

(godz.12.00)

17.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych.

31sierpnia 2020 r.Rekrutacja ID: 137; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 754;